GDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov
pre používateľov webovej stránky

Vážený návštevník webovej prezentácie www.autodemont.sk ceníme si Vašu návštevu a zároveň Vás chceme ubezpečiť, že nám záleží na Vašom súkromí a ochrane Vašich osobných údajov. S podmienkami a postupom spracúvania osobných údajov sa môžete oboznámiť v texte nižšie.

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky www.autodemont.sk je spoločnosť AUTODEMONT, s.r.o., so sídlom Kostolná 563, 032 02 Závažná Poruba, IČO: 47 352 680, DIČ: 202 384 1028, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo: 59847/L, Kontaktné údaje prevádzkovateľa: +421 948 765 433, email: predaj@autodemont.sk,

Zodpovedná osoba: Tomáš Šuman – Hreblay.
Prevádzkovateľ je plne zodpovedný za spracúvanie osobných údajov, získaných prostredníctvom webovej stránky www.autodemont.sk.

II. Definícia pojmov

1. Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajúce. Dotknutá osoba
2. Spracúvanie osobných údajov – sú akékoľvek aktivity pri ktorých dochádza ku kontaktu s osobnými údajmi. Osobné údaje na webovej stránke www.autodemont.sk sú spracúvané výhradne po súhlase dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v zmysle § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
3. Osobné údaje – sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom túto osobu možno určiť priamo alebo nepriamo.
4. Oprávnená osoba – je každá osoba v pracovnoprávnom pomere k prevádzkovateľovi, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi.
5. Zodpovedná osoba – je osoba, ktorá vykonáva dohľad a dodržiavanie predpisov pri spracúvaní osobných údajov.

III. Podmienky spracúvania osobných údajov

Podmienkami spracúvania osobných údajov je myslené prevažne spôsob a prostriedky akými sa osobné údaje spracúvajú za účelom dosiahnutia účelu spracúvania osobných údajov. Podmienky spracúvania, spôsob spracúvania a iné úkony nevyhnuté k dosiahnutiu účelu spracúvania osobných údajov určuje prevádzkovateľ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Spracúvať osobné údaje možno len po dokázateľnom súhlase dotknutej osoby.

IV. Získavané osobné údaje – charakteristika

Získané osobné údaje slúžia výlučne na -
1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode autodemont.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis)
2. Vyplnenie kontaktného formulára – v prípade akýchkoľvek informácií, ako napr. zistenie dostupnosti predávaného tovaru, podanie pripomienky, prípadne akejkoľvek žiadosti Spracúvané osobné údaje sú - Pohlavie, titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti (príp. iného dokladu pre overenie identity), telefónne číslo, emailová adresa.
Osobné údaje, ako telefónne číslo, emailová adresa sa spracúvajú výlučne pre zabezpečenie komunikácie s dotknutou osobou v zmysle poskytovaných služieb, alebo za účelom priamych marketingových aktivít po dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním predmetných údajov kedykoľvek odvolať.
Spracúvané osobné údaje sú v každom ohľade zabezpečené, tak aby nedošlo k ich zneužitiu. Prístup k osobným údajom majú výhradne oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré dodržiavajú zásady spracúvania osobných údajov. Prístupy k osobným údajom sú zabezpečené. Doba spracúvania osobných údajov je stanovená na čas potrebný pre poskytovanie služieb prevádzkovateľa, prípadne
do doby, kedy dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje odstránené z databázy prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné technické a personálne opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. V prípade situácie, kedy dôjde k narušeniu ochrany súvisiacej so zabezpečením osobných údajov, bude
prevádzkovateľ v čase do 48 hodín informovať dotknuté osoby o tak vzniknutej situácii. Získané osobné údaje prevádzkovateľ nebude poskytovať tretím osobám, okrem príslušným štátnym orgánom, ak si to tak vyžadujú platné právne predpisy, prípadne iné nariadenia a povinnosti.

V. Použitie cookies

Cookies sú krátke textové súbory – dáta, ktoré WWW server ukladá vo vašom PC pri návšteve našej webovej stránky. Pomocou Cookies sa zaznamenávajú informácie o návšteve na webstránke s cieľom uľahčiť a zrýchliť využívanie webstránky pri ďalšej návšteve.

VI. Práva dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb v zmysle spracúvania osobných údajov sú a budú zachované tak, aby nedošlo k ich porušeniu, alebo obmedzeniu.
Práva dotknutých osôb sú:
• právo na overenie či osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú – právo na prístup k
osobným údajom
• právo na opravu osobných údajov, doplnenie osobných údajov, výmaz osobných údajov
• právo na odvolanie súhlasu spracúvania osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
• právo na prenos osobných údajov
• právo namietať účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje možno získavať na konkrétny účel po súhlase dotknutej osoby. Na iný účel za akým boli osobné údaje získané sa využívať takto získané údaje nemôžu. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osobe. Informačná povinnosť nie je obmedzená len na čas získavania a spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Táto povinnosť platí až do výmazu osobných údajov dotknutej osoby.

V prípade otázok o Vašich právach, prípadne pri dotazoch a pochybnostiach sa môžete kedykoľvek obrátiť na prevádzkovateľa a to telefonicky na čísle +421 948 765 433, alebo formou elektronickej komunikácie prostredníctvom emailu: predaj@autodemont.sk