Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.autodemont.sk (ďalej len „autodemont.sk“)
 
AUTODEMONT, s.r.o.
Kostolná 563
032 02  Závažná Poruba
IČO: 47 352 680
DIČ: 202 384 1028
IČ DPH: SK202 384 1028
Spoločnosť je registrovaná na Okr. Súde ZA I. Odd. Sro, vložka číslo  59847/L.
 
Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom: 
 
  1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode autodemont.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).
Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky (Zákon 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov.

Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnost Autodemont, s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Spoločné ustanovenia:

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
 
  1. UPS SK s.r.o.,so sídlom Kopčianska 10, Bratislava 851 01, IČO: 46 671 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 98480/B.

Súbory cookies

Sú to súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú zaznamenať informácie o návšteve našej stránky pre jej efektívnejšie fungovanie. Bez týchto súborov by prehliadanie našej stránky bolo oveľa komplikovanejšie. Ak chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies, stačí aby ste si našu stránku prehliadali v režime inkognito - s funkciou anonymného prehliadania.