Obchodné podmienky

VYMEDZENIE POJMOV

Prevádzkovateľom a Predávajúcim je spoločnosť AUTODEMONT, s.r.o., Kostolná 563,  032 02 Závažná Poruba, IČO: 47 352 680, DIČ: 202 384 1028, ktorá ponúka tovar na predaj prostredníctvom internetovej stránky www.autodemont.sk, prípadne na nej uvedených kontaktov, ďalej len "Predávajúci ".

Zákazníkom alebo Kupujúcim sa považujú fyzické alebo právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike aj mimo nej, ktoré majú záujem o kúpu ponúkaného tovaru od Predávajúceho, alebo už túto kúpu uskutočnili. Za zákazníka sa považujú tiež osoby, ktorým kupujúci zveril Predmet predaja (náhradný diel), napr. zákazníkom vybratý autoservis či osoby, ktoré manipulujú s Predmetom predaja. Za kupujúceho sa nepovažuje doručovateľská spoločnosť.

Predmetom predaja sú väčšinou použité náhradné diely z automobilov, prípadne iné špecifikované tovary ponúkané Predávajúcim.

Záväzná objednávka vzniká medzi Predávajúcim a Zákazníkom v momente, kedy Zákazník potvrdí svoj záväzok kúpiť a prevziať tovar, ktorý je Predmetom predaja. Záväzná objednávka môže vzniknúť osobne v prevádzke Predávajúceho alebo na inom mieste, ďalej formou telefonickej Záväznej objednávky, formou mailovej Záväznej objednávky, formou odoslania formulára z internetovej stránky, na ktorej je bližšie špecifikovaný Predmet predaja, či formou Záväznej objednávky v internetovom obchode Predávajúceho.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci po potvrdení Záväznej objednávky má povinnosť prevziať tovar v dohodnutom čase a mieste (adrese). V prípade odstúpenia od Záväznej objednávky zo strany Zákazníka alebo neprebratia zásielky s Predmetom predaja si Predávajúci bude nárokovať na náhradu škody (nákladov), ktorá mu vznikla v súvislosti so zrušením Záväznej objednávky, hlavne  ako sú poštové poplatky (aj pre spätné doručenie), balné poplatky, manipulačné poplatky, prípadne na peňažnú zálohu od Zákazníka, ako zábezpeku prebratia zásielky (ak bola zložená). 

Náhradné diely sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise!

Každý náš diel je vopred vyskúšaný a skryto označený !

Minimálna hodnota objednávky je 10 €, nižšiu vybavíme len po vzájomnej dohode.

Zaručujeme legálny pôvod všetkých dielov, ku každému náhradnému dielu vlastníme doklady o pôvode.

Pri platení v hotovosti si prosím bezodkladne skontrolujte výdavok. Nezodpovedáme za neskoršie finančné rozdiely zistené mimo pokladne!

Nie sme platitelia DPH - uvedené ceny sú už konečné.

Uvedené ceny sú zmluvné, pri väčšom alebo pravidelnom odbere Vám radi poskytneme zľavy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Vyhradzujeme si aj právo odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu.

Vyhradzujeme si právo žiadať platbu vopred prípadne jej časť formou zaslania Zálohovej faktúry, najmä pri väčších objednávkach alebo v prípade rizika neprevzatia zásielky Zákazníkom.

 

VRÁTENIE TOVARU

Bezchybný zakúpený tovar prostredníctvom internetu alebo objednaný telefonicky je možné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia, pri splnení nižšie uvedených podmienok, ak nebolo dojednané inak.

Bezchybný osobne zakúpený tovar v sídle spoločnosti, v prevádzke spoločnosti prípadne na inom mieste nie je možné vrátiť. Do 14 dní od predaja je možné zakúpený tovar vymeniť za iný tovar a pri splnení nižšie uvedených podmienok, príp. ak nebolo dojednané inak.

 

Podmienky pre vrátenie bezchybného a zákazníkom nepoužitého tovaru:

Tovar je pri vrátení v rovnakom stave v akom bol dodaný.

Tovar je nepoškodený a zákazníkom nikdy nepoužitý. Za použitie tovaru zákazníkom sa považuje aj prípad kedy sa tovar len zamontuje resp. odskúša.

Pokiaľ bol tovar pri predaji interne označený (napr. použitím plombovacích nálepiek alebo inými ochrannými znakmi Predávajúceho) a toto značenie je poškodené či nečitateľné, nebude takéto vrátenie tovaru ani reklamácia uznaná.

Bezdôvodné vrátenie tovarov (dielov), pri ktorých nevieme relevantne overiť ich súčasnú funkčnosť už nie je možné. Patria sem napr. vstrekovacie trysky, riadiace jednotky, čerpadlá, elektronické diely atď. preto pri takomto sortimente prosím zvážte ich Záväznú objednávku.

Tovar nám na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť doručte spolu s vyplneným formulárom "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku" na adresu prevádzky spoločnosti. POZOR, NEPREBERÁME DOBIERKY!!!

Po prijatí tovaru preveríme, či tovar spĺňa podmienky jeho vrátenia. To v určitých prípadoch (napr. pri potrebe testovania) môže trvať do 30 dní.

Po splnení týchto podmienok Vám vrátime kúpnu cenu tovaru. Nevrátime Vám však náklady spojené s dodaním tovaru (spotrebované poštovné). Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnom rozsahu zákazník.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Na použité náhradné diely (použitý tovar), vždy poskytujeme záruku na funkčnosť, tzn. že diel bol demontovaný z plne funkčného auta a rovnako je aj v čase predaja stále plne funkčný. Jeho funkčnosť sa ďalej zachová v prípade, že je primerane a odborne založený. Použité náhradné diely zamontujte a vyskúšajte najneskôr do 14 dní od ich prevzatia!

Na nový tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od kúpy.

Na poskytnuté služby (napr. oprava ABS) poskytujeme záruku 12 mesiacov.

Na použitý tovar sa záručná doba stanovuje individuálne dohodou medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ak sa tak pri predaji nedohodli inak, záručná doba je 12 mesiacov.

 

Pri osobnom odbere si vo vlastnom záujme tovar okamžite a riadne prehliadnite, ak je to možné tak aj vyskúšajte. Všetky neskoršie zistené závady, ktoré bolo možné pri predaji vidieť či ihneď vyskúšať, nebudú uznané za opodstatnené!

Pri odbere kuriérskou spoločnosťou si vždy obal zásielky poriadne skontrolujte. Zásielky posielame vždy riadne zabalené a poistené. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) znateľne poškodená, nepreberajte ju, alebo ju preberte a rozbaľte len za prítomnosti kuriéra. Ak je jej obsah poškodený, spíšte s kuriérom reklamáciu alebo nás ihneď kontaktujte. Ak ste zásielku otvorili až neskôr a jej obsah je poškodený, ihneď kontaktujte nás príp. kuriérsku spoločnosť! Za včasné nenahlásenie prípadných škôd neberie Predávajúci, ani kuriérska spoločnosť zodpovednosť!

Všetky diely sú vopred vyskúšané. V ojedinelých prípadoch pripúšťame poškodenie tovaru najmä pri demontáži, skladovaní, balení či doručovaní. V prípade, že ste dostali poškodený diel alebo iný diel, ako ste si objednali, čím skôr nás kontaktujte (pri použitých náhradných dieloch najneskôr 14 dní od kúpy resp. prebratia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak).

Reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným Reklamačným formulárom vhodným a bezpečným spôsobom doručte na hore uvedenú adresu prevádzky. Nezabudnite uviesť aj svoje kontaktné údaje. Náklady spojené s doručením reklamovaného tovaru znáša Zákazník.

POZOR, NEPREBERÁME DOBIERKY !!!

Reklamácia bude riadne posúdená a vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie. Pre spokojnosť našich zákazníkov sa snažíme vybaviť reklamácie v čo najkratšom čase, najčastejšie ich riešime ihneď.

V prípade, že je reklamácia uznaná za opodstatnenú, diel Vám vymeníme za správny, rovnaký alebo nahraditeľný v rovnakom, prípadne v lepšom technickom stave, po vzájomnej dohode za iný na protihodnotu. Ak už daný typ dielu nemáme, po dohode Vám znížime cenu (pokiaľ je diel čiastočne použiteľný) alebo Vám vrátime plnú cenu dielu.

 

Reklamácie funkčnosti neakceptujeme ak reklamovaný diel:

- nebol odborne zamontovaný (v odbornom servise)

- bol zákazníkom rozoberaný alebo poškodený

- pri predaji bol predvedený a funkčný, následne už bol zákazníkom použitý či skúšaný

- je vymenený - každý diel máme skryto označený!

- má poškodené niektoré z ochranných identifikačných prvkov (napr. plombovacie nálepky či skryté označenia), alebo niektoré tieto identifikačné prvky už vôbec nemá

- bol jednoznačne dodaný ako nepoškodený a pred zákazníkom predvedený a funkčný

- nepasuje vinou odberateľa - zapožičanie dielu len na odskúšanie nie je možné

- na daný typ automobilu pasuje, ale zákazník ho z nejakej príčiny nechce

- bol spätne zaslaný dobierkou

- bol pri spätnom doručovaní poškodený - za spätné doručenie tovaru zodpovedá odosielateľ (kupujúci)

 

USTANOVENIA ODBERU TOVARU

Možnosti odberu a doručenia tovaru nájdete v sekcie Doprava a Poštovné.

Hmotnosti dielov uvedené v popisoch dielov sú orientačné a spravidla uvedené bez obalu (hmotnosť netto). Pre výpočet výšky poštovného je potrebné prirátať k netto hmotnosti dielu ešte 10% hmotnosti na obalový materiál. Vyhradzujeme si právo odmietnuť poslať nadrozmerný diel alebo diel presahujúci hmotnosť 70 kg (napr. niektoré kapoty, čelné sklá, motor a pod.) najmä z dôvodu odmietnutia zásielky kuriérskou spoločnosťou, vysokého predpokladu poškodenia alebo veľmi problematickému baleniu. Takýto tovar je určený len pre osobný odber. 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA STAV TOVARU

Zákazník preberá zodpovednosť za tovaru v okamihu odovzdania tovaru. Pri osobnom odbere tovaru je to okamih prvého fyzického kontaktu Zákazníka s tovarom. Predávajúci neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spojené s napr. manipuláciou už odovzdaného Predmetu predaja (tovaru) Zákazníkovi, a to aj v prípade ak bude napr. dobrovoľne pomáhať pri nakládke. Okamih prevzatia tovaru môže nastať skôr ako prebratie vlastníckeho práva (zaplatenie). Pri doručovaní kuriérskou spoločnosťou je to okamih podpísania a prevzatia zásielky bez výhrad fyzického stavu zásielky.

Avšak v prípade, že Vám bol poškodený tovar dodaný kuriérskou spoločnosťou UPS, je možné uplatniť reklamáciu na poškodenú zásielku do 24 hodín od jej prevzatia. V takom prípade nás prosím bezodkladne kontaktujte.

Balné môže byť prirátané pri zvýšených balných nákladoch na zabalenie, najmä obtiažnom balení tovaru či nadpriemernej spotrebe baliaceho materiálu. Jeho výška sa pohybuje od 0 € do 2 € podľa povahy balíka. Poštovné a balné budú prirátané ku konečnej cene zásielky. Ak nie je uvedená výška poštových a balných poplatkov pri objednávke, o výške týchto poplatkov sa môžete informovať pri objednávke náhradného dielu.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.autodemont.sk (ďalej len „autodemont.sk“)
 
AUTODEMONT, s.r.o.
Kostolná 563
032 02  Závažná Poruba
IČO: 47 352 680
DIČ: 202 384 1028
Spoločnosť je registrovaná na Okr. Súde ZA I. Odd. Sro, vložka číslo  59847/L.
 
Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom: 
 

Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode autodemont.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis).

Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.
 
Prevádzkovateľ prehlasuježe spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
 
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky (Zákon 428/2002 Zb O ochrane osobných údajov.

Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnost Autodemont, s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
 

UPS SK s.r.o.,so sídlom Kopčianska 10, Bratislava 851 01, IČO: 46 671 421, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 98480/B.

SÚBORY COOKIES

Sú to súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú zaznamenať informácie o návšteve našej stránky pre jej efektívnejšie fungovanie. Bez týchto súborov by prehliadanie našej stránky bolo oveľa komplikovanejšie. Ak chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies, stačí aby ste si našu stránku prehliadali v režime inkognito - s funkciou anonymného prehliadania.
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak bolo vopred písomne dohodnuté inak, tieto podmienky alebo ich upravená časť neplatia a platia dohodnuté iné písomné podmienky. Ostatné podmienky, ktoré nie sú spomenuté v týchto Obchodných podmienkach, podliehajú platnému Obchodnému zákonníku SR. Tieto podmienky sú uvedené na našej internetovej adrese www.autodemont.sk a sú verejne k dispozícii aj v sídle spoločnosti. Pri objednávke dielu telefonicky, elektronicky, osobne či písomne Zákazník súhlasí s hore uvedenými Obchodnými podmienkami.V Závažnej Porube 10.9.2015 za AUTODEMONT, s.r.o.

Mgr. Ivan Šuman-Hreblay, konateľ spoločnosti

 

Dokumenty na stiahnutie:

Reklamačný formulár - použite, ak nám vraciate tovar späť z dôvodu, že je nefunkčný, alebo iný ako ste si objednali

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku - použite, ak nám vraciate nepoškodený a nepoužitý tovar do 14 dní