Obchodné podmienky

VYMEDZENIE POJMOV

Prevádzkovateľom a Predávajúcim je spoločnosť AUTODEMONT, s.r.o., Kostolná 563,  032 02 Závažná Poruba, IČO: 47 352 680, DIČ: 202 384 1028, ktorá ponúka tovar na predaj prostredníctvom internetovej stránky www.autodemont.sk, prípadne na nej uvedených kontaktov, ďalej len "Predávajúci ".

Zákazníkom alebo Kupujúcim sa považujú fyzické alebo právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike aj mimo nej, ktoré majú záujem o kúpu ponúkaného tovaru od Predávajúceho, alebo už túto kúpu uskutočnili. Za zákazníka sa považujú tiež osoby, ktorým kupujúci zveril Predmet predaja (náhradný diel), napr. zákazníkom vybratý autoservis či osoby, ktoré manipulujú s Predmetom predaja. Za kupujúceho sa nepovažuje doručovateľská spoločnosť.

Predmetom predaja sú väčšinou použité náhradné diely z automobilov, prípadne iné špecifikované tovary ponúkané Predávajúcim.

Záväzná objednávka vzniká medzi Predávajúcim a Zákazníkom v momente, kedy Zákazník potvrdí svoj záväzok kúpiť a prevziať tovar, ktorý je Predmetom predaja. Záväzná objednávka môže vzniknúť osobne v sídle Predávajúceho alebo na inom mieste, ďalej formou telefonickej Záväznej objednávky, formou mailovej Záväznej objednávky, formou odoslania formulára z internetovej stránky, na ktorej je bližšie špecifikovaný Predmet predaja, či formou Záväznej objednávky v internetovom obchode Predávajúceho.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci po potvrdení Záväznej objednávky má povinnosť prevziať tovar v dohodnutom čase a mieste (adrese). 

Náhradné diely sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise! Pri neodbornej manipulácii s dielom nemusí byť Vaša prípadná reklamácia uznaná!

Každý náš diel je vopred vyskúšaný a skryto označený !

Zaručujeme legálny pôvod všetkých dielov, ku každému náhradnému dielu vlastníme doklady o pôvode.

Pri platení v hotovosti si prosím bezodkladne skontrolujte výdavok. Nezodpovedáme za neskoršie finančné rozdiely zistené mimo pokladne!

Uvedené ceny sú zmluvné, pri väčšom alebo pravidelnom odbere Vám radi poskytneme zľavy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Vyhradzujeme si aj právo odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu.

Vyhradzujeme si právo žiadať platbu vopred prípadne jej časť formou zaslania Zálohovej faktúry, najmä pri väčších objednávkach alebo v prípade zvýšeného rizika neprevzatia zásielky Zákazníkom.

 

VRÁTENIE TOVARU

Bezchybný zakúpený tovar prostredníctvom internetu alebo objednaný telefonicky je možné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia, pri splnení nižšie uvedených podmienok, ak nebolo dojednané inak.

Bezchybný osobne zakúpený tovar v sídle spoločnosti, prípadne na inom mieste nie je možné vrátiť. Do 14 dní od predaja je možné zakúpený tovar vymeniť za iný tovar a pri splnení nižšie uvedených podmienok, príp. ak nebolo dojednané inak.

 

Podmienky pre vrátenie tovaru do 14 dní:

V prípade, že Zákazník zakúpil tovaru na diaľku a teda uzavrel s Predávajúcim Kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku, má právo od tejto Zmluvy odstúpiť do 14 dní. 

Tovar doručí na adresu sídla Predávajúceho prípadne ho zašle poštovou službou. V druhom prípade je rozhodujúci dátum podania poštovému doručovateľovi. 

Ak Predávajúci zistí, že tovar, ktorý mu vrátil Zákazník po odstúpení od zmluvy, je poškodený zavinením spotrebiteľa, môže sa domáhať zodpovednosti za vzniknutú škodu na súde.

Tovar nám na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť doručte spolu s vyplneným formulárom "Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku" na adresu sídla spoločnosti. POZOR, NEPREBERÁME DOBIERKY!!!

Predávajúci bez zbytočného odkladu do 14 dní od prijatia tovaru vráti Zákazníkovi plnú fakturovanú sumu.

Zákazník v súvislosti s odstúpením zmluvy znáša všetky priame náklady na vrátenie tovaru.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Na použité náhradné diely (použitý tovar), vždy poskytujeme záruku na funkčnosť, tzn. že diel bol demontovaný z plne funkčného auta a rovnako je aj v čase predaja stále plne funkčný. Jeho funkčnosť sa ďalej zachová v prípade, že je primerane a odborne založený. Použité náhradné diely zamontujte a vyskúšajte najneskôr do 14 dní od ich prevzatia!

Na nový tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od kúpy.

Na poskytnuté služby (napr. oprava ABS) poskytujeme záruku 12 mesiacov.

Na použitý tovar sa záručná doba stanovuje individuálne dohodou medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ak sa tak pri predaji nedohodli inak, záručná doba je 12 mesiacov.

 

Pri osobnom odbere si vo vlastnom záujme tovar okamžite a riadne prehliadnite, ak je to možné tak aj vyskúšajte. Všetky neskoršie zistené závady, ktoré bolo možné pri predaji vidieť či ihneď vyskúšať, nebudú uznané za opodstatnené!

Pri odbere kuriérskou spoločnosťou si vždy obal zásielky poriadne skontrolujte. Zásielky posielame vždy riadne zabalené a poistené. Pokiaľ je zásielka (alebo jej obal) znateľne poškodená, nepreberajte ju, alebo ju preberte a rozbaľte len za prítomnosti kuriéra. Ak je jej obsah poškodený, spíšte s kuriérom reklamáciu alebo nás ihneď kontaktujte. Ak ste zásielku otvorili až neskôr a jej obsah je poškodený, ihneď kontaktujte nás príp. kuriérsku spoločnosť! Za včasné nenahlásenie prípadných škôd neberie Predávajúci, ani kuriérska spoločnosť zodpovednosť!

Všetky diely sú vopred vyskúšané. V ojedinelých prípadoch pripúšťame poškodenie tovaru najmä pri demontáži, skladovaní, balení či doručovaní. V prípade, že ste dostali poškodený diel alebo iný diel, ako ste si objednali, čím skôr nás kontaktujte (pri použitých náhradných dieloch najneskôr 14 dní od kúpy resp. prebratia tovaru, ak nebolo dohodnuté inak).

Reklamovaný tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným Reklamačným formulárom vhodným a bezpečným spôsobom doručte na hore uvedenú adresu prevádzky. Nezabudnite uviesť aj svoje kontaktné údaje. 

POZOR, NEPREBERÁME DOBIERKY !!!

Reklamácia bude riadne posúdená a vybavená do 30 dní od prijatia reklamácie. Pre spokojnosť našich zákazníkov sa snažíme vybaviť reklamácie v čo najkratšom čase, najčastejšie ich riešime ihneď.

V prípade, že je reklamácia uznaná za opodstatnenú, diel Vám vymeníme za správny, rovnaký alebo nahraditeľný v rovnakom, prípadne v lepšom technickom stave, po vzájomnej dohode za iný na protihodnotu. Ak už daný typ dielu nemáme, po dohode Vám znížime cenu (pokiaľ je diel čiastočne použiteľný) alebo Vám vrátime plnú cenu dielu.

 

Reklamácie funkčnosti neakceptujeme ak reklamovaný diel:

- nebol odborne zamontovaný (v odbornom servise)

- bol zákazníkom rozoberaný alebo poškodený

- je vymenený - každý diel máme skryto označený!

- nepasuje vinou odberateľa - zapožičanie dielu len na odskúšanie nie je možné

- na daný typ automobilu pasuje, ale zákazník ho z nejakej príčiny nechce

- bol spätne zaslaný dobierkou

- bol pri spätnom doručovaní poškodený - za spätné doručenie tovaru zodpovedá odosielateľ (kupujúci)

- bol bezdôvodne vrátený

 

USTANOVENIA ODBERU TOVARU

Možnosti odberu a doručenia tovaru nájdete v sekcie Doprava a Poštovné.

Hmotnosti dielov uvedené v popisoch dielov sú orientačné a spravidla uvedené bez obalu (hmotnosť netto). Pre výpočet výšky poštovného je potrebné prirátať k netto hmotnosti dielu ešte 30% hmotnosti na obalový materiál. Vyhradzujeme si právo odmietnuť poslať nadrozmerný diel alebo diel presahujúci hmotnosť 70 kg (napr. niektoré kapoty, čelné sklá, motor a pod.) najmä z dôvodu odmietnutia zásielky kuriérskou spoločnosťou, vysokého predpokladu poškodenia alebo veľmi problematickému baleniu. Takýto tovar je určený len pre osobný odber. 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA STAV TOVARU

Zákazník preberá zodpovednosť za tovaru v okamihu odovzdania tovaru. Pri osobnom odbere tovaru je to okamih prvého fyzického kontaktu Zákazníka s tovarom. Predávajúci neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spojené s napr. manipuláciou už odovzdaného Predmetu predaja (tovaru) Zákazníkovi, a to aj v prípade ak bude napr. dobrovoľne pomáhať pri nakládke. Okamih prevzatia tovaru môže nastať skôr ako prebratie vlastníckeho práva (zaplatenie). Pri doručovaní kuriérskou spoločnosťou je to okamih podpísania a prevzatia zásielky bez výhrad fyzického stavu zásielky.

Avšak v prípade, že Vám bol poškodený tovar dodaný kuriérskou spoločnosťou UPS, je možné uplatniť reklamáciu na poškodenú zásielku do 24 hodín od jej prevzatia. V takom prípade nás prosím bezodkladne kontaktujte.

Balné môže byť prirátané pri zvýšených balných nákladoch na zabalenie, najmä obtiažnom balení tovaru či nadpriemernej spotrebe baliaceho materiálu. Jeho výška sa pohybuje od 0 € do 2 € podľa povahy balíka. Poštovné a balné budú prirátané ku konečnej cene zásielky. Ak nie je uvedená výška poštových a balných poplatkov pri objednávke, o výške týchto poplatkov sa môžete informovať pri objednávke náhradného dielu.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim má spotrebiteľ právo podať v zmysle ustanovení zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej „zákon o ARS“)  návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedeného na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitel-skych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo zvoliť si ktorýkoľvek z týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov alebo platformy na riešenie sporov on-line v zmysle http://ec.europa.eu/consumers/odr,  ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal vôbec do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v zákone o ARS a na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak bolo vopred písomne dohodnuté inak, tieto podmienky alebo ich upravená časť neplatia a platia dohodnuté iné písomné podmienky. Ostatné podmienky, ktoré nie sú spomenuté v týchto Obchodných podmienkach, podliehajú platnému Obchodnému zákonníku SR. Tieto podmienky sú uvedené na našej internetovej adrese www.autodemont.sk a sú verejne k dispozícii aj v sídle spoločnosti. Pri objednávke dielu telefonicky, elektronicky, osobne či písomne Zákazník súhlasí s hore uvedenými Obchodnými podmienkami.V Závažnej Porube 1.5.2024 za AUTODEMONT, s.r.o.

Tomáš Šuman-Hreblay, konateľ spoločnosti

 

Dokumenty na stiahnutie:

Reklamačný formulár - použite, ak nám vraciate tovar späť z dôvodu, že je pokazený, nefunkčný...

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku - použite, ak nám vraciate tovar do 14 dní